Mục tiêu và chiến lược quản lý

Sangmyung toàn cầu! Sangmyung năng động! Chuyển sang một thế giới rộng lớn hơn

Tầm nhìn của hiệu trưởng, triết lý giáo dục Sangmyung liên kết với kế hoạch phát triển trung và dài hạn

  • triết lý giáo dục của Sangmyung

  • mục tiêu đào tạo

  • mục đích đào tạo

  • SMART 2005
  • SMART 2015

Tầm nhìn của hiệu trưởng, triết lý giáo dục Sangmyung liên kết với kế hoạch phát triển trung và dài hạn

Tầm nhìn của hiệu trưởng, triết lý giáo dục Sangmyung liên kết với kế hoạch phát triển trung và dài hạn
Chiến lược quản lý Mục tiêu quản lý
Đại học toàn cầu hóa Đại học chuyên ngành chuyên biệt hóa Đại học định hướng khách hàng Đại học mở
Tối ưu hóa môi trường giáo dục
 • Mở rộng các chương trình giáo dục Quốc tế
 • Mở rộng cơ sở hạ tầng chuyên ngành
 • Xây dựng hệ thống giáo dục sao cho phù hợp
 • Khai trương cơ sở vật chất và chương trình giảng dạy
 • Xây dựng giáo trình toàn cầu hóa
 • Mở rộng chương trình trao đổi ở nước ngoài
 • Bảo đảm các cơ sở chuyên dụng
 • Tạo nền tảng chuyên hóa IT
 • Tạo nền tảng chuyên hóa phi IT
 • Cải thiện chương trình giảng dạy
 • Thiết lập hệ thống hỗ trợ giáo dục thông tin
 • Cải thiện môi trường khuôn viên trường và mở rộng cơ sở giáo dục
 • Mở chương trình giáo dục đóng góp cho xã hội cộng đồng
 • Mở trang thiết bị đóng góp cho xã hội cộng đồng
Tăng cường khả năng cạnh tranh
 • Tăng cường trao đổi và hợp tác học thuật Quốc tế
 • Tăng cường năng lực chuyên hóa đơn vị học thuật và IT
 • Tăng cường năng lực các thành viên
 • Tăng cường các hoạt động bên đối ngoại của các giáo sư/sinh viên
 • Tăng cường nghiên cứu học thuật Quốc tế
 • Bảo đảm trang thiết bị liên quan đến Quốc tế hóa
 • Trao đổi nhân lực và trang thiết bị
 • Tăng cường năng lực chuyên hóa CNTT
 • Tăng cường năng lực chuyên khóa phi IT
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh việc làm cho sinh viên
 • Tăng cường năng lực giáo dục và nghiên cứu
 • Tăng cường năng lực nhân lực hành chính
 • Tăng cường vai trò hỗ trợ nghiên cứu
 • Hoạt động tình nguyện cho giáo sư
 • Hoạt động tình nguyện tại nước ngoài cho sinh viên
Hợp tác và kết nối hóa
 • Xây dựng mạng lưới toàn cầu
 • Thiết lập hệ thống hợp tác công nghiệp-đại học
 • Trao đổi giáo dục và hỗ trợợ
 • Tăng cường liên kết xã hội cộng đồng
 • Hợp tác với các trường đại học ở nước ngoài
 • Tăng cường hợp tác và liên kết giữa các trường đại học khoa học công nghiệp
 • Mở rộng trao đổi nghiên cứu khoa học công nghiệp ở trường đại học
 • Tăng cường liên kết giữa các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghiệp ở trường đại học
 • Tăng cường các hoạt động hỗ trợ xã hội cộng đồng
 • Cải thiện hình ảnh trường học cho xã hội cộng đồng
touch slide

Hệ thống mục tiêu và chiến lược đặc tính hóa

Mục tiêu

Phát triển hàng đầu các lĩnh vực chuyên môn thông qua việc lựa chọn và tập trung năng lực cốt lõi.

 • Phân biệt, phân bổ hỗ trợ con người và vật chất
 • Mở rộng tối đa các lĩnh vực hàng đầu bằng cách tập trung nguồn lực
 • Phát triển tương hỗ tất cả các lĩnh vực thông qua việc mở rộng cạnh tranh lĩnh vực dẫn đầu

Vận hành hệ thống giáo dục linh hoạt và mềm
mỏng theo mục tiêu đã đề ra.

Vận hành hệ thống giáo dục linh hoạt và mềm mỏng theo mục tiêu đã đề ra.
Chiến lược
 • Chuyên môn hóa tổng hợp - phức hợp
 • hợp/Chuyên hóa theo từng lĩnh vực học thuật
 • Mở rộng các cơ sở hạ tầng và nội dung giáo dục nâng cao
Nhiệm vụ thực hiện
 • Thiết lập hệ thống liên kết chế độ giáo dục
 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu
 • Nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn
 • Xây dựng hệ thống liên kết trường hợp liên kết cơ quan, ngành công nghiệp và trường học và năng lực nghiên cứu
 • Thiết lập phương hướng và tìm tòi chuyên hóa theo từng ngành đào tạo
 • Xây dựng hệ thống hỗ trợ chuyên hóa
 • Quá trình đào tạo chuyên hóa và có chuyên môn
 • Đào tạo nguồn nhân lực
 • Tăng cường năng lực nghiên cứu
 • Mở rộng cơ sở hạ tầng bài giảng trên Internet
 • Mở rộng trao đổi với các trường đại học nước ngoài
 • Mở rộng nghiên cứu chung với khoa học công nghiệp nước ngoài
 • Hoạt động cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp và trường Đại học hợp tác ký kết
 • Kích hoạt hệ thống nghiên cứu chung về khoa học công nghiệp
touch slide